Het toenemende netwerk

Biodiversiteit

 

Een zojuist door de Wereldbank gepubliceerd rapport illustreert de toenemende mate van land- en bosbouw die deze concepten in het licht stellen. Onder de thema’s: de veranderende aard van de bosbouw; de collaterale schade die wegen toebrengen aan de biodiversiteit; ontbossing om de kwaliteit van het stadsleven te verbeteren; het lot van zeeotters na de vernietiging van de bossen waarvan zij afhankelijk zijn; het lot van sommige onderwater habitat en de biodiversiteit in de zeeën, met name de oceanen van de wereld

De bevindingen lieten een breed scala van bedreigingen voor de biodiversiteit zien; de grootste schade wordt echter toegebracht aan de resterende bossen op het land. De aanhoudende ontbossing vernietigt habitats, stichtingen en biodiversiteit van meer dan 10% van de resterende bossen op aarde, bedreigt ecosystemen en voedselbronnen, en bedreigt de economieën van de landen die het meest enthousiast zijn voor ontbossing (bv. Brazilië en Indonesië), en ook de welvaart in die landen zelf. Voor het eerst zijn ook ramingen van de ontbossing opgenomen in de biodiversiteitsdoelstelling van de G-20. Mijnbouw: Mijnbouw is onlosmakelijk verbonden met biodiversiteit. Het vrijmaken van land voor mijnbouwactiviteiten was de grootste afzonderlijke oorzaak van het verlies van 50% van de sites op de Werelderfgoedlijst. De verwijdering en vernietiging van bossen vernietigt habitats, creëert corridors voor wilde dieren en verhoogt de behoefte aan landbouwgrond voor een verhoogde landbouwproductie. Het creëert ook de mogelijkheid om stof en verontreinigende stoffen in de lucht te pompen en bevordert de opname van organische voedingsstoffen die op hun beurt de biodiversiteit uitputten en de aangetaste bodemkwaliteit doen toenemen. Bergen: De voortdurende erosie, de uitbreiding van begrazing, mijnbouw, het verwijderen van planten en dieren, overstromingen en het binnendringen van bosgebieden door de mens als gevolg van de bouw en de ontwikkeling van de mijnbouw hebben de ecosystemen in de afgelopen 100 jaar steeds sneller aangetast. De werkelijke omvang van het probleem is echter groter dan wij tot voor kort konden overzien. Tot de helft van de nationale bossen in de wereld dreigt te worden vernietigd, en >90% van de grootste en zeldzaamste bergketens wordt ernstig geërodeerd. De Romeinse wegen die in de 1e eeuw na Christus werden aangelegd, verbonden de bewoonde wereld op zodanige wijze dat de boeren van de Goiânia en Gasarica niet merkten dat hun bossen honderden kilometers lang verdwenen. Bossen voor jonge boompjes: Als bossen worden vernietigd, wordt de landbouw vernietigd. In de periode 200-600 v.Chr. ontstond in Rome tijdens de uitbreiding van het land een nieuw landbouwpatroon. Deze boeren verbouwden peulvruchten zoals tarwe. De vooruitgang van de landbouw, die een snelle daling van de opbrengsten met zich meebrengt, overwint echter de landbouw en de biologische veerkracht van loofbomen. Ontbossing volgt op zo’n plotselinge modernisering van de landbouw, en is eigenlijk een gevolg van het systeembeheer, niet van de moderne, op oogstmachines gebaseerde, intensieve landbouw of akkerbouw, maar van onze traditionele manieren van werken. Als we onze bossen in stand willen houden en ze beter willen begrijpen, moeten we het probleem onderkennen en dingen ervaren die hen veranderen. Neem bijvoorbeeld hoe de kleinere en zwakkere planten door vuur worden gedood en hoe de planten die met dikke matten worden bedekt, door bosbranden worden weggebrand of aan de zon worden blootgesteld. We moeten onze bossen anders gaan zien. We moeten op een natuurlijke manier te werk gaan om het bos in stand te houden via onze voedselproductie. Dit zal niet alleen de bossen veiligstellen voor voedsel, maar ook hun diversiteit en genetische diversiteit behouden. De voedselvoorziening staat centraal bij het behoud van de biodiversiteit, en ook de kennis van de natuurlijke historie is essentieel voor het beheer. De behoefte aan traditionele kennis en de netwerkvorming daarvan in netwerken zoals het Paleoenvironment Network (PEN) is dringender dan ooit nu de hedendaagse samenlevingen technologische oplossingen voor milieuproblemen onderzoeken. Het is met name van belang inzicht te krijgen in de invloed van de landbouw op het bosareaal om gezonde bossen te beschermen die de basis vormen voor diverse voedselproducerende ecosystemen voor onze toekomst.

Lees meer:

Bloemenweide aanleggen